องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ 21 ก.ค. 63 28
ประการ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 2562 21 ก.ค. 63 27
ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562 21 ก.ค. 63 23
โครงการ กินกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 2562 17 ก.ค. 63 29
โครงการ กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 2562 17 ก.ค. 63 42
ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องกรณีเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 16 ก.ค. 63 24
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต 14 ก.ค. 63 41
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 23 ม.ย. 63 58
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 63 57
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 63 51
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 23 ม.ย. 63 52
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง 23 ม.ย. 63 47