องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 26 ม.ย. 64 3
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 23 ม.ย. 64 5
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 23 ม.ย. 64 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 64 6
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ 21 ก.ค. 63 91
ประการ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 2562 21 ก.ค. 63 88
ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562 21 ก.ค. 63 116
โครงการ กินกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 2562 17 ก.ค. 63 91
โครงการ กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 2562 17 ก.ค. 63 110
ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องกรณีเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 16 ก.ค. 63 96
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 14 ก.ค. 63 113
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 23 ม.ย. 63 131
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 63 144
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 63 126
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 23 ม.ย. 63 129
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง 23 ม.ย. 63 107