องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 21 ม.ย. 65 264
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 19 ม.ย. 65 278
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 19 ม.ย. 65 277
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ก.ค. 64 393
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 26 ม.ย. 64 440
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 23 ม.ย. 64 447
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 23 ม.ย. 64 459
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 64 434
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ 21 ก.ค. 63 545
ประการ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 21 ก.ค. 63 489
ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 21 ก.ค. 63 577
โครงการ กินกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 2562 17 ก.ค. 63 515
โครงการ กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 2562 17 ก.ค. 63 887
ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องกรณีเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 16 ก.ค. 63 514
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 14 ก.ค. 63 550
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 23 ม.ย. 63 594
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 63 571
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 63 584
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 23 ม.ย. 63 519
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง 23 ม.ย. 63 520