องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ก.ค. 64 49
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 26 ม.ย. 64 81
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 23 ม.ย. 64 88
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 23 ม.ย. 64 89
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 64 89
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ 21 ก.ค. 63 182
ประการ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 21 ก.ค. 63 175
ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 21 ก.ค. 63 219
โครงการ กินกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 2562 17 ก.ค. 63 174
โครงการ กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 2562 17 ก.ค. 63 310
ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องกรณีเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 16 ก.ค. 63 183
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 14 ก.ค. 63 203
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 23 ม.ย. 63 224
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 63 229
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 63 225
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 23 ม.ย. 63 211
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง 23 ม.ย. 63 194