องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 21 ม.ย. 65 103
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 19 ม.ย. 65 100
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 19 ม.ย. 65 116
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ก.ค. 64 254
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 26 ม.ย. 64 293
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 23 ม.ย. 64 307
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 23 ม.ย. 64 318
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 64 303
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ 21 ก.ค. 63 390
ประการ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 21 ก.ค. 63 367
ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 21 ก.ค. 63 435
โครงการ กินกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 2562 17 ก.ค. 63 379
โครงการ กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 2562 17 ก.ค. 63 649
ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องกรณีเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 16 ก.ค. 63 377
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 14 ก.ค. 63 407
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 23 ม.ย. 63 449
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 63 430
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 63 434
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 23 ม.ย. 63 399
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง 23 ม.ย. 63 388