องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
คณะผู้บริหาร

นายวินิจ สกุนินนท์
นายก อบต.

นายประชิต สิงหากอ
รองนายก อบต.

นายถาวร ถาพินนา
รองนายก อบต.

นายมนุญ สกุนินนท์
เลขานุการนายก