องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
สำนักปลัด

นางสุนี ศรีวิทยานนท์
หัวหน้าสำนักปลัด

นายขนานพงศ์ ไตรยะสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาววาสนา สังฆะมณี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
086-8515306

ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นายณัฐวุฒิ ชูค้ำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวิศรุตน์ จันทองแท้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายชิติพัทธ์ คำแพง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเถลิงชัย สิงหาทอ
พนักงานขับรถยนต์
093-3270459