องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
สำนักปลัด

นางจิรัญญา สอนใจ
หัวหน้าสำนักปลัด

นายขนานพงศ์ ไตรยะสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเกียรติสยาม ราชสาร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาววาสนา สังฆะมณี
เจ้าพนักงานธุรการ

นายวิศรุตน์ จันทองแท้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายชิติพัทธ์ คำแพง
ลูกจ้างทั่วไป

นายเถลิงชัย สิงหาทอ
พนักงานขับรถยนต์
080-0059532