องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
สำนักปลัด

น.ส.จิรัญญา ไกรยสวน
หัวหน้าสำนักปลัด
080-1781989

นายธนพรรค อุ่นเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล

นายขนานพงศ์ ไตรยะสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเกียรติสยาม ราชสาร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
092-8689159

น.ส.วาสนา สังฆะมณี
เจ้าพนักงานธุรการ
086-8515306

นายเถลิงชัย สิงหาทอ
พนักงานขับรถยนต์
080-0059532

นายชิติพัทธ์ คำแพง
คนงานทั่วไป
088-3686751