องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
สมาชิกสภา

นางศรีประไพร แก่นจันทร์
ประธานสภา
098-1386545

นายอดุลย์ อัตะโน
รองประธานสภา
087-0424847

นายสมจิต สิงหาทอ
ส.อบต.หมู่ 1
080-7513453

นางบุญล้ำ ถือมาลา
ส.อบต.หมู่ 2
093-3801915

นายสุนทร ผลไม้
ส.อบต.หมู่ 4
085-4631946

นายประมวล จันทะนนท์
ส.อบต.หมู่ 6
080-0130467

นายนันทศักดิ์ โนรีรัตน์
ส.อบต. หมู่ที่ 7
062-9841987