องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
นักบริหารงาน อบต.

นายทนาศักดิ์ โทปัญจ่า
ปลัด อบต.

นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก
รองปลัด