องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
กองช่าง

นายสนธยา ยังมี
ผอ.กองช่าง

นายนพดล กุนิกากร
ผช.ช่างโยธา

นายนคร พิณพาทย์
ผช.จนท.ธุรการ

นายภาคิน ผลไม้
ผช.ช่างไฟฟ้า