องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2564

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2564 ของ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ค้อใหญ่... วันที่ 2 ก.ย. 64 (ดูู 11)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564... วันที่ 2 ก.ย. 64 (ดูู 9)

ลงพื้นที่มอบอาหาร น้ำดื่มแก่ผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด-19

ลงพื้นที่มอบอาหาร น้ำดื่มแก่ผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด-19... วันที่ 2 ก.ย. 64 (ดูู 10)

ขอขอบคุณผู้นำทุกหมู่บ้านตำบลค้อใหญ่

ขอขอบคุณส.ส.จิราพร สินธุไพร พร้อมคณะ ,ผู้นำตำบลค้อใหญ่ทุกหมู่บ้าน และผู้สนับสนุนน้ำดื่ม อาหารแห้ง ที่พัก ส... วันที่ 2 ก.ย. 64 (ดูู 8)

ปรับภูมิทัศถนนทางเข้าหลักตำบลค้อใหญ่

ปรับภูมิทัศถนนหลักทางเข้าตำบลค้อใหญ่ เจ้าหน้าที่ อบต.ค้อใหญ่ ออกพื้นที่ปรับภูมิทัศถนนหลักทางเข้าตำบล... วันที่ 2 ก.ย. 64 (ดูู 21)

ขอขอบคุณ

ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ ขอขอบคุณ คุณวิฑูรย์ สุริยวนากูล ประธานบริหารเจ้าหน้าที่สยามโกลบอลเฮ้าส... วันที่ 23 ก.ค. 64 (ดูู 43)

สถานที่กักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โควิด-19

สถานที่กักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โควิด-19 อบต.ค้อใหญ่ สถานที่ ศูนย์เด... วันที่ 15 ก.ค. 64 (ดูู 42)

ทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน และทำความสะอาดริมถนน

ทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน และทำความสะอาดริมถนน... วันที่ 8 ก.ค. 64 (ดูู 44)

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2/2564)

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2/2564) 6 วิธีป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยใช้มาตรการ 5 ป. 1... วันที่ 8 ก.ค. 64 (ดูู 48)

ประชุมหารือ มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชุมหารือ มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันอังคาร ที่ 6 กรก... วันที่ 8 ก.ค. 64 (ดูู 46)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อ... วันที่ 8 ก.ค. 64 (ดูู 45)

ติดตามการทำงานของ CG และเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ที่ 4 ต.ค้อใหญ่

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ค้อใหญ่ ออกประเมิน ติดตามการทำงานของ CG และเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภ... วันที่ 28 พ.ค. 64 (ดูู 76)

ประชุมพิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ค้อใหญ่ ประชุมพิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ/ก... วันที่ 27 พ.ค. 64 (ดูู 73)

โครงการ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโครงการ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ... วันที่ 25 พ.ค. 64 (ดูู 125)

ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2

ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบท... วันที่ 20 พ.ค. 64 (ดูู 82)

ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 1

ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบท... วันที่ 18 พ.ค. 64 (ดูู 77)

ต่อต้านคอร์รัปชั่นจุดเปลี่ยนประเทศไทย ร่วมต้านทุจริต

ต่อต้านคอร์รัปชั่นจุดเปลี่ยนประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ " ร่วมต้านทุจริต " ZERO TOLERANCE... วันที่ 14 พ.ค. 64 (ดูู 80)

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค... วันที่ 30 ม.ย. 64 (ดูู 77)

มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ปี 2563

มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ปี 2563... วันที่ 29 ม.ย. 64 (ดูู 79)

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1/2564)

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1/2564) องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้... วันที่ 9 ม.ย. 64 (ดูู 96)