องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
กองสวัสดิการฯ

นายชัชวาลย์ มัฆวิน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวยุวรีย์ มูลมานัส
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสมัย วะหาโร
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน