องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 20 ม.ย. 65 131
ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 16 ก.ค. 64 355
ข้อบัญญัติ การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา 15 ธ.ค. 63 493
ข้อบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 15 ธ.ค. 63 493
ข้อบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อบต.ค้อใหญ่ 9 ธ.ค. 63 506
ข้อบัญญัติ การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา อบต.ค้อใหญ่ 9 ธ.ค. 63 463
แผนปฏิบัคิการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 20 ก.ค. 63 545
แผนพัฒนาท้องถิ่น(แผน5ปี) 18 ก.ค. 63 579
แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม 15 ก.ค. 63 529
แผนพัฒนาท้องถิ่น 14 ก.ค. 63 556
ข้อบัญญัติงบประมาณ 23 ม.ย. 63 579
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 23 ม.ย. 63 534
แผนดำเนินงานประจำปี 23 ม.ย. 63 571
แผนพัฒนาท้องถิ่น 23 ม.ย. 63 592
แผนอัตรากำลังสามปี 23 ม.ย. 63 599
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 ม.ย. 63 516
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 23 ม.ย. 63 545
รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน 23 ม.ย. 63 572
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 23 ม.ย. 63 606
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 23 ม.ย. 63 584