องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนดำเนินงานประจำปี 11 ม.ย. 64 11
ข้อบัญญัติ การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา 15 ธ.ค. 63 100
ข้อบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 15 ธ.ค. 63 89
ข้อบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อบต.ค้อใหญ่ 9 ธ.ค. 63 91
ข้อบัญญัติ การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา อบต.ค้อใหญ่ 9 ธ.ค. 63 89
แผนปฏิบัคิการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 20 ก.ค. 63 174
แผนพัฒนาท้องถิ่น(แผน5ปี) 18 ก.ค. 63 178
แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม 15 ก.ค. 63 168
แผนพัฒนาท้องถิ่น 14 ก.ค. 63 171
ข้อบัญญัติงบประมาณ 23 ม.ย. 63 221
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 23 ม.ย. 63 189
แผนการดำเนินงาน 23 ม.ย. 63 211
แผนพัฒนาท้องถิ่น 23 ม.ย. 63 222
แผนอัตรากำลังสามปี 23 ม.ย. 63 205
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 ม.ย. 63 170
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 23 ม.ย. 63 194
รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน 23 ม.ย. 63 193
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 23 ม.ย. 63 198
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 23 ม.ย. 63 200