องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 16 ก.ค. 64 59
แผนดำเนินงานประจำปี 11 ม.ย. 64 115
ข้อบัญญัติ การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา 15 ธ.ค. 63 217
ข้อบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 15 ธ.ค. 63 201
ข้อบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อบต.ค้อใหญ่ 9 ธ.ค. 63 204
ข้อบัญญัติ การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา อบต.ค้อใหญ่ 9 ธ.ค. 63 192
แผนปฏิบัคิการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 20 ก.ค. 63 283
แผนพัฒนาท้องถิ่น(แผน5ปี) 18 ก.ค. 63 297
แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม 15 ก.ค. 63 275
แผนพัฒนาท้องถิ่น 14 ก.ค. 63 290
ข้อบัญญัติงบประมาณ 23 ม.ย. 63 328
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 23 ม.ย. 63 283
แผนการดำเนินงาน 23 ม.ย. 63 315
แผนพัฒนาท้องถิ่น 23 ม.ย. 63 328
แผนอัตรากำลังสามปี 23 ม.ย. 63 327
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 ม.ย. 63 267
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 23 ม.ย. 63 295
รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน 23 ม.ย. 63 307
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 23 ม.ย. 63 310
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 23 ม.ย. 63 311