องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 26 ม.ย. 66 40
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 20 ม.ย. 65 377
ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 16 ก.ค. 64 586
ข้อบัญญัติ การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา 15 ธ.ค. 63 729
ข้อบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 15 ธ.ค. 63 714
ข้อบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อบต.ค้อใหญ่ 9 ธ.ค. 63 735
ข้อบัญญัติ การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา อบต.ค้อใหญ่ 9 ธ.ค. 63 664
แผนปฏิบัคิการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 20 ก.ค. 63 739
แผนพัฒนาท้องถิ่น(แผน5ปี) 18 ก.ค. 63 770
แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม 15 ก.ค. 63 723
แผนพัฒนาท้องถิ่น 14 ก.ค. 63 740
ข้อบัญญัติงบประมาณ 23 ม.ย. 63 772
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 23 ม.ย. 63 732
แผนดำเนินงานประจำปี 23 ม.ย. 63 779
แผนพัฒนาท้องถิ่น 23 ม.ย. 63 803
แผนอัตรากำลังสามปี 23 ม.ย. 63 789
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 ม.ย. 63 724
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 23 ม.ย. 63 762
รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน 23 ม.ย. 63 767
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 23 ม.ย. 63 812
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 23 ม.ย. 63 771