องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อ:: คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน


คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 16 กรกฎาคม 63 View : 609
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  (ดู 616)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี  (ดู 657)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  (ดู 645)
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  (ดู 609)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ของ อบต.ค่อใหญ่  (ดู 572)
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารสวนตำบลค้อใหญ่  (ดู 588)
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของ อบต.ค้อใหญ่  (ดู 463)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :