องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อ:: ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2562


ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2562ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 21 กรกฎาคม 63 View : 715
มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ดู 815)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน  (ดู 831)
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  (ดู 789)
มาตรการป้องกันการ รับสินบน  (ดู 757)
จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย  (ดู 715)
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม  (ดู 724)
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 2562  (ดู 710)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :