องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบ 29 มิ.ย. 65 34
นโยบายและสภาพแวดล้อมสำนักงาน 27 มิ.ย. 65 33
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 ม.ย. 65 99
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 18 ม.ย. 65 103
แผนอัตรากำลังประจำปี 2564-2566 11 ม.ย. 64 384
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปี 2562 29 ก.ค. 63 505
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ค้อใหญ่ ประจำปี 2562 21 ก.ค. 63 499
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 23 ม.ย. 63 565
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล 23 ม.ย. 63 564
หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล 23 ม.ย. 63 582
รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรประจำปี 23 ม.ย. 63 579