องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
คณะผู้บริหาร

นายวินิจ สกุนินนท์
นายก อบต.
097-021-9864

นายประชิต สิงหากอ
รองนายก อบต.
087-068-4513

นายถาวร ถาพินนา
รองนายก อบต.
098-148-4318

นายมนุญ สกุนินนท์
เลขานุการนายก
081-269-6748