องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
สมาชิกสภา

นายทนาศักดิ์ โทปัญจ่า
เลขานุการสภา อบต.
087-8666365

นายสมจิต สิงหาทอ
ส.อบต.หมู่ 1
080-7513453

นางบุญล้ำ ถือมาลา
ส.อบต.หมู่ 2
093-3801915

นางศรีประไพร แก่นจันทร์
ส.อบต.หมู่ 3
098-1386545

นายสุนทร ผลไม้
ส.อบต.หมู่ 4
085-4631946

นายประมวล จันทะนนท์
ส.อบต.หมู่ 6
080-0130467