องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
สำนักปลัด

นางจิรัญญา สอนใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
080-1781989

นางสาววาสนา สังฆะมณี
นักทรัพยากรบุคคล
086-8515306

นายขนานพงศ์ ไตรยะสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเกียรติสยาม ราชสาร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายณัฐวุฒิ ชูค้ำ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายวิศรุตน์ จันทองแท้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายชิติพัทธ์ คำแพง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเถลิงชัย สิงหาทอ
พนักงานขับรถยนต์
093-3270459