องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
กองคลัง

นายชัชวาลย์ มัฆวิน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาการแทนในตำแหน่งผอกองคลัง

นางสุราง นนทะชาติ
นักวิชาการพัสดุ

นางรำไพ พรมชินวงศ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

น.ส.วรรณธนี ศรีสุริ
ผช.จพง.พัสดุ

นางสาวชื่นนภา วะหาโร
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นางจันทร์จิรา ปีกกลาง
ผช.จพง.การเงินและบัญชี