องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อ :: ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 289
มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ดู 391)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน  (ดู 426)
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  (ดู 347)
มาตรการป้องกันการ รับสินบน  (ดู 308)
จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย  (ดู 289)
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม  (ดู 295)
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 2562  (ดู 283)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :