องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ก.ค. 64 120
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 26 ม.ย. 64 148
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 23 ม.ย. 64 164
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 23 ม.ย. 64 167
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 64 162
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ 21 ก.ค. 63 251
ประการ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 21 ก.ค. 63 247
ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 21 ก.ค. 63 303
โครงการ กินกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 2562 17 ก.ค. 63 248
โครงการ กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 2562 17 ก.ค. 63 422
ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องกรณีเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 16 ก.ค. 63 247
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 14 ก.ค. 63 268
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 23 ม.ย. 63 301
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 63 294
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 63 288
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 23 ม.ย. 63 276
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง 23 ม.ย. 63 263