องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ก.ค. 64 62
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 26 ม.ย. 64 93
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 23 ม.ย. 64 101
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 23 ม.ย. 64 105
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 64 102
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ 21 ก.ค. 63 197
ประการ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 21 ก.ค. 63 191
ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 21 ก.ค. 63 235
โครงการ กินกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 2562 17 ก.ค. 63 189
โครงการ กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 2562 17 ก.ค. 63 336
ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องกรณีเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 16 ก.ค. 63 194
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 14 ก.ค. 63 216
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 23 ม.ย. 63 240
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 63 241
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต 23 ม.ย. 63 234
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 23 ม.ย. 63 222
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง 23 ม.ย. 63 207