องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 16 ก.ค. 64 78
แผนดำเนินงานประจำปี 11 ม.ย. 64 132
ข้อบัญญัติ การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา 15 ธ.ค. 63 229
ข้อบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 15 ธ.ค. 63 215
ข้อบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อบต.ค้อใหญ่ 9 ธ.ค. 63 217
ข้อบัญญัติ การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา อบต.ค้อใหญ่ 9 ธ.ค. 63 213
แผนปฏิบัคิการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 20 ก.ค. 63 302
แผนพัฒนาท้องถิ่น(แผน5ปี) 18 ก.ค. 63 315
แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม 15 ก.ค. 63 293
แผนพัฒนาท้องถิ่น 14 ก.ค. 63 310
ข้อบัญญัติงบประมาณ 23 ม.ย. 63 346
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 23 ม.ย. 63 300
แผนการดำเนินงาน 23 ม.ย. 63 332
แผนพัฒนาท้องถิ่น 23 ม.ย. 63 344
แผนอัตรากำลังสามปี 23 ม.ย. 63 343
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 ม.ย. 63 284
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 23 ม.ย. 63 310
รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน 23 ม.ย. 63 326
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 23 ม.ย. 63 325
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 23 ม.ย. 63 329