องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 16 ก.ค. 64 162
แผนดำเนินงานประจำปี 11 ม.ย. 64 210
ข้อบัญญัติ การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา 15 ธ.ค. 63 305
ข้อบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 15 ธ.ค. 63 293
ข้อบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อบต.ค้อใหญ่ 9 ธ.ค. 63 310
ข้อบัญญัติ การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา อบต.ค้อใหญ่ 9 ธ.ค. 63 285
แผนปฏิบัคิการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 20 ก.ค. 63 378
แผนพัฒนาท้องถิ่น(แผน5ปี) 18 ก.ค. 63 395
แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม 15 ก.ค. 63 371
แผนพัฒนาท้องถิ่น 14 ก.ค. 63 393
ข้อบัญญัติงบประมาณ 23 ม.ย. 63 413
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 23 ม.ย. 63 367
แผนการดำเนินงาน 23 ม.ย. 63 399
แผนพัฒนาท้องถิ่น 23 ม.ย. 63 414
แผนอัตรากำลังสามปี 23 ม.ย. 63 422
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 ม.ย. 63 346
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 23 ม.ย. 63 377
รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน 23 ม.ย. 63 394
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 23 ม.ย. 63 404
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 23 ม.ย. 63 399