องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อ:: ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.ค้อใหญ่


ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.ค้อใหญ่ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบ.pdf.zip   21 ก.ค. 63 165
วันที่ : 21 กรกฎาคม 63 View : 373
มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ดู 464)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน  (ดู 501)
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  (ดู 431)
มาตรการป้องกันการ รับสินบน  (ดู 380)
จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย  (ดู 367)
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม  (ดู 375)
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 2562  (ดู 361)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :