องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบ 29 มิ.ย. 65 71
นโยบายและสภาพแวดล้อมสำนักงาน 27 มิ.ย. 65 74
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 ม.ย. 65 132
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 18 ม.ย. 65 137
แผนอัตรากำลังประจำปี 2564-2566 11 ม.ย. 64 424
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปี 2562 29 ก.ค. 63 540
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ค้อใหญ่ ประจำปี 2562 21 ก.ค. 63 532
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 23 ม.ย. 63 598
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล 23 ม.ย. 63 594
หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล 23 ม.ย. 63 612
รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรประจำปี 23 ม.ย. 63 610