องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อ:: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
2. การบรรจุและการแต่งตั้ง

    2.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การเเต่งตั้งเเละการให้พ้นจจากตำเเหน่ง
    2.2 ประกาศ ก.จ.ก.ท. เเละ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการสอบเเข่งขัน พ.ศ. 2560 เเละเเก้ไขเพิ่มเติม

3. การพัฒนาบุคลากร
4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ


5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


วันที่ : 28 เมษายน 66 View : 42
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :