องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อ ::  View :
คู่มือ สำหรับประชาชน
 
 
 
 
 
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงมหาดไทย
 
 
 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง

2. ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคำร้องด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการแทนได้
 
 
ช่องทางการให้บริการ
 
 สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
โทร 043-667220
หรือ www.khoyai.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 .
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน
 
ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน
2. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ,คุณสมบัติ
3. เสนอต่อคณะผูบริหาร
(หมายเหตุ: -)
1 วัน -
 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)
 
บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -
-
2)
 
สำเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -
-
3)
 
ใบรับรองแพทย์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -
-
 
ค่าธรรมเนียม
ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท
 

 
     
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1) ส่วนสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่
(หมายเหตุ: (โทร 043-667220
หรือ www.khoyai.go.th))
2) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
 
หมายเหตุ
-
 
 
  กล่องข้อความ: ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่


ชื่อกระบวนงาน: การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิไชย จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิไชย จังหวัดขอนแก่น
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
 
1)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๘
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 1.0
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
                จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
                จำนวนคำขอที่มากที่สุด 2
                จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 25/01/2559 13:28
 
 
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงพาณิชย์
 
 
 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วจำกัด) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศ ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชย์กิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 
 
ช่องทางการให้บริการ
 
 สถานที่ให้บริการ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 .
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 0 -
 
ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน
2. เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคำขอ และหลักฐานต่างๆ
3. ผู้ประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ และชำระค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: (งานจัดเก็บรายได้ อบต.ค้อใหญ่))
1 วัน กองคลัง
 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)
 
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -
กองคลัง
2)
 
บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -
-
3)
 
สำเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -
-
4)
 
หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่,สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือสำเนาสัญญาเช่า,แผนที่แสดงสถานที่ตั้งซึ่งใช้ประกอบพาณิชย์กิจและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชย์กิจมิได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
-
5)
 
หนังสือมอบอำนาจ , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)
-
6)
 
สำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้า ที่ขายหรือให้เช่า
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์แผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง)
-
7)
 
กรอกคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พร้อมแนบเอกสารต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ , เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ , เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ออกใบเสร็จเรียกเก็บค่าธรรมเนียม , เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนพาณิชย์จัดทำใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมจ่ายใบทะเบียนพาณิชย์เป็นอันเสร็จขั้นตอน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจให้นำใบทะเบียนพาณิชย์มาด้วย)
-
 
ค่าธรรมเนียม
ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่
(หมายเหตุ: -)
 ค่าธรรมเนียม 50 บาท
 

 
2) คำขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์
(หมายเหตุ: -)
 ค่าธรรมเนียม 20 บาท
 

 
3) คำขอเปลี่ยนแปลงรายการ
(หมายเหตุ: -)
 ค่าธรรมเนียม 20 บาท
 

 
4) คำร้องขอรับใบแทน
(หมายเหตุ: -)
 ค่าธรรมเนียม 30 บาท
 

 
5) คำร้องขอรับรองสำเนา
(หมายเหตุ: -)
 ค่าธรรมเนียม 30 บาท
 

 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใไหญ่
(หมายเหตุ: (โทร 043-667220 หรือ www.khoyai.go.th))
2) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบ ทพ.
(หมายเหตุ: -)
 
หมายเหตุ
-
 
 
  กล่องข้อความ: ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่


ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
 
1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (.. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.. 2499
 
2)... กำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.. 2546
 
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (.. 2515)  เรื่อง กำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
 
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (.. 2520) เรื่อง กำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.. 2499
 
5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) .. 2553
 
6)         ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) .. 2552
 
7)         ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) .. 2552 และ (ฉบับที่ 10) .. 2553  
 
8)         ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.. 2555   
 
9)คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
 
10)... ทะเบียนพาณิชย์ พ.. 2499
 
11)       ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กำหนดแบบพิมพ์  พ.. 2549
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: ไม่มี
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
                จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
                จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
                จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [สำเนาคู่มือประชาชน] การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 25/01/2559 12:08
 
 
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงมหาดไทย
 
 
 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อนผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น
 
 
ช่องทางการให้บริการ
 
 สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
โทร 043-667220
หรือ www.khoyai.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 .
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 3 วัน
 
ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1) -
กรณีมีการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ซึ่งต้องยื่นใหม่ทุก 4 ปี / ครั้ง (ภายในเดือน มกราคม)
1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
2. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจเอกสารกับข้อมูลใน ผ.ท.4 และ ผ.ท.5
3. คำนวณค่าภาษีบำรุงท้องที่จากหน่วยราคาปานกลางที่ดินและประเมินค่าภาษีบุำรุงท้องที่
4. แจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.5)
5. ผูู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน ค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11)


(หมายเหตุ: -)
0 วัน -
 
2) -
สำหรับการชำระภาษีในรอบ 3 ปีถัดไป
1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน แจ้งชื่อ - สกุล ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท11)
(หมายเหตุ: -)
0 วัน -
 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)
 
บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -
-
2)
 
สำเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -
-
3)
 
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ปีที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -
-
 
ค่าธรรมเนียม
ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) อัตราภาษีบำรุงท้องที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรา
ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาท ให้เสียภาษีดังนี้ ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรก เสียภาษี 70 บาท
ส่วนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท
ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุกเสียกึ่งอัตรา
ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท
ที่ดินว่างเปล่า เสียเพิ่ม 1 เท่า

(หมายเหตุ: -)
 ค่าธรรมเนียม 70 บาท
 

 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1) ส่วนการคลัง
(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
โทร 043-667220
หรือ www.khoyai.go.th))
2) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
 
หมายเหตุ
-
 
 
 
  กล่องข้อความ: ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่


ชื่อกระบวนงาน: การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
 
1)... ภาษีบำรุงท้องที่ พ.. 2508
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 8.0
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
                จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
                จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
                จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [สำเนาคู่มือประชาชน] การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 25/01/2559 14:25
 
 
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงมหาดไทย
 
 
 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี
 
ช่องทางการให้บริการ
 
 สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
โทร 043-667220
หรือ www.khoyai.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 .
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน
 
ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1) -
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.4 และ ผ.ท.5
3. คำนวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย
4. แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)
5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)
(หมายเหตุ: -)
1 วัน -
 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)
 
บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -
-
2)
 
สำเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -
-
3)
 
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้าย ปีที่ผ่านมา (ภ.ป.7)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -
-
 
ค่าธรรมเนียม
ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)
อักษรไทยล้วน

(หมายเหตุ: -)
 ค่าธรรมเนียม 3 บาท
 

 
2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น
(หมายเหตุ: -)
 ค่าธรรมเนียม 20 บาท
 

 
3) ไม่มีอักษร ,อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู้ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
(หมายเหตุ: -)
 ค่าธรรมเนียม 40 บาท
 

 
4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นให้คิดอัตรา ตาม 1)2) หรือ3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
(หมายเหตุ: -)
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท
 

 
5) ป้ายใดต่ำกว่า 200 บาทให้เสีย 200 บาท
(หมายเหตุ: -)
 ค่าธรรมเนียม 200 บาท
 

 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1) ส่วนการคลัง
(หมายเหตุ: (องค์การบ
ผู้ตอบกระทู้ : วาสนา สังฆะมณี เวลา : 2021-04-09 15:43:20 IP : 113.53.47.237
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :